Sahypamyza hoş geldiňiz.

3D kamo çap edilen dişli operator sumkasy Taktiki MOLLE Assault Pack

Gysga düşündiriş:

Bu köp maksatly harby sumka, giň ýaýran wezipeler üçin çeňňek önümlerini giňeldýär.Bu dişli operatoryň sumkasy, iň ýokary derejeli Y web bilen häsiýetlendirilýär, açyk programmalar we gaýyş ýükleri üçin gowy işleýär.
Agyr gaýyşlar dürli açyk enjamlaryňyzy götermäge kömek edýär, ýassykly arka bolsa hereketiň hemme wagtynda ýadawlygy peseldýär.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Jikme-jik düşündiriş

3D kamuflaage köp funksiýaly sumka diňe bir dürli enjamlary saklap bolman, eýsem syýahat üçin zerur zatlary hem goýup we amatly göterip bilýän köp görnüşden alynyp bilner.Dizaýnda, aşagyna aýratyn aýakgap bölümi goşup bolýar.Bäsleşigi ýa-da dürli okuwlary gutaranyňyzdan soň, göni aýakgaplary we çygly eşikleri goýuň we bölüm gury we çygly aýyrmak üçin galyň suwdan goraýan matadan ýasalyp bilner.

Pyýada ýörişleriň amatlylygyny ýokarlandyrmak üçin esasy bölüme gönüden-göni birikmek üçin sumkanyň arka tarapyna açyklyk goşup bolýar, bu bolsa esasy bölümdäki zatlary bir eliňiz bilen almagy gaty amatly edýär.Beýleki tarapdan, zerur aragatnaşyk enjamlary üçin fermuar jübü açylyp bilner.

Stiliň esasynda has köp wariant goşmak üçin aşakdaky üýtgeşmeler girizilip bilner:

1. Rezin we plastmassa häsiýetli TPU materialy ulanylyp bilner we gyzgyn eredilenden soň, matanyň könelmegine, ýyrtylmagyna we suw geçirmezligine mata ýüzüne ulanylyp bilner.
2. Içki örtük materialy, güýjüni ýokarlandyrýan gara plastmassa sim bilen dokalyp bilner.Iň esasy zat, içki örtük bilen daşky matanyň arasyndaky baglanyşyk has güýçlidir we sumka birikdirilende "aýlanmak" meselesi bolmaz.
3. Çantanyň fermuarlary has uly basyşa çydap bilýän diri galmak derejesindäki güýç fermuarlaryndan ýasalyp bilner.Içinde köp zat bar bolsa-da, ony zip edip bilseňiz, açylmaz.Şol bir wagtyň özünde, onuň tekizligi we çydamlylygy hem gaty ýokary, uzak wagtlap ulanylsa-da, garramaz.
4. Üç ölçegli göteriş ulgamy, has amatly
Şeýle sumka adatça uzak wagtlap göterilýär we amatly göteriş ulgamy bagty hökman artdyrýar.Bu sumkanyň arka tarapy, ýeterlik derejede aralykda ýerleşýän iki zolak köpük bilen bezelendir.Köpüküň özi gaty ýokary dykyzlyga, orta ýumşaklyga we gatylyga we birinji derejeli göteriji duýga eýe.Dem alşyny üpjün etmek üçin tor bilen örtülendir.Köpük uzak ömür sürýär, hatda belli bir wagtyň dowamynda ýerine ýetirişde ähmiýetsiz zaýalanýar.Baga täsiri ýaly, göterilende iki köpük arka tarapdan ýokaryk we aşaky taraplardan geçýän we howa akymyny güýçlendirýän ýarym ýapyk kanal emele getirýär.
5. Bu sumkada has köp dizaýn jikme-jiklikleri bar.Mysal üçin, döş çelegi geýmek üçin has amatly elastik materialdan ýasalýar;sumkanyň içinden geçýän şöhlelendiriji zolaklary saýlap goşup bolýar, bu bolsa gijäniň howpsuzlygyny ep-esli ýokarlandyrýar;Öň paneli, “Velcro” toparynyň ruhy aýratyn hilesini görkezmek üçin düzülip bilner.
6. Bu sumka stilinde azajyk üýtgedilip bilner we köp ulanylyş senarisi bar.Şeýle hem syýahat, gatnaw we uzak aralyk okuw enjamlary üçin ulanylyp bilner.

Parametr

.Esasy material: 600D suw geçirmeýän kamo Oksford
.Ölçegi: L * W * H 25x23x45cm.göwrümi: 30L
.3D kamuflaage köp funksiýaly sumka, howa akymynyň arka tarapy bilen döwülmegine garşy, Oksford suw geçirmeýän örtük we asma sistema.
.Nusga saýlamasy: Jeňňel sanly kamosy, CP sanly kamosy, çöl sanly kamosy, çöl kamosy, ACU kamuflaagey, jeňňel kamuflaagey, gara, goşun ýaşyl, gara reňkli.
.Gurluşlary: noutbuk torbasy, tor jübüsi bilen esasy bölüm.mulitfunciton jübüleri bilen içindäki halta halta.berk asma ulgamy, arka we egin gaýyşlary, ýokary hilli zolaklar we toklar üçin amatly howa akymy.
.Esasy maksat: gündelik sumka, sumka münmek, syýahat sumkasy, taktiki sumka


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň