Sahypamyza hoş geldiňiz.

Bölüm haltalary bilen giňeldilen guramaçy sumka

Gysga düşündiriş:

Giňeldilip bilinýän guramaçy sumka, suw geçirmeýän ýokary dykyzlykly Oksford, uly göwrümli 35L, takmynan 15L halta, arka tarapdan howa dem alyş ulgamy, dürli zatlaryň saklanyşyny klassifikasiýa etmek üçin köp halta dizaýny.marka esbaplary, hil kepilligi bilen SBS zipleri.
Noutbuk, geýim, açyk enjamlar, dargadylan ownuk zatlar aňsat tertipli.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Jikme-jik düşündiriş

Daşky sumkalaryň hiline we ýük göteriji talaplaryna goşmaça, öndürijilik üçin hem edil şonuň ýaly.Galyberse-de, ähli ýagdaýlary ýeňip geçmeli we gündelik zerurlyklary kanagatlandyrmaly.Esasanam indi kompýuter, gapjyk, zontik, suw käsesi, bento we beýleki zatlary saklamaly bolanymdan soň, polýus tutup, jübi telefony bilen oýnamak üçin ellerimi boşatmak isleýärin.Elbetde, adaty sumkalar başarnykly däl.Bu döwürde sumka gündelik durmuşda iň öňüni alyp bolmajak we ýeňip bolmajak ileri tutma boldy.Elbetde, hakykatdanam gowy sumka diňe bir çydamly we amaly däl, eýsem ajaýyp.

Şonuň üçin köp funksiýaly açyk sumkalar ýeňil, çydamly, moda we köp taraply bolmaly.Işe ýa-da açyk dynç alyşa gatnaýan bolsaňyzam, aňsatlyk bilen saklanyp we ajaýyp bolup biler.Şol bir wagtyň özünde, aşakdaky aýratynlyklara eýe.
1. Gowşak hil we ussatlyk, suwdan goraýan mata, güýçli funksiýa, könelmäge çydamly we çyzmak aňsat däl, göteriş ulgamy kämilleşdirildi, egin-eşiksiz uzak möhletli köýnek, has ygtybarly we ygtybarly.
2. storagehli ammar zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin gurup we gurup bolýar.Her jikme-jiklik dizaýnynyň dürli wezipeleri bar.Şeýle hem, daşarky USB zarýad beriş interfeýsi bilen enjamlaşdyrylyp bilner, bu amatly we çalt zarýad bermek üçin, obsesif-kompulsiv bozulmalary bolan hassalar gaplamaga aşyk bolarlar.
3. Görnüşi ýönekeý we nusgawy, ýylboýy owadan, daşky görnüşinde çydamly we ulusyňyzy çalt gowulaşdyryň
4. Oksford mata, könelişme garşylygy, çyzylma garşylygy we ýyrtylma garşylygy aýratynlyklaryna eýe.
5. thingsagyşda zatlaryňyzy çyglamakdan gorkýarsyňyzmy???, Ok, bu sumka suwuň garşylygy üçin doly synagdan geçen çagaňyzy ýagyşda saklar.
6. Her jikme-jiklik ýerine ýetirilýär, fermuar birkemsiz çekýär we rulman halkasy galyň we agyr.
7. Dokalan egin gaýyşlar ýeňil we dem alýan, uzynlygy bilen sazlanyp bilinýän, suw geçirmeýän Oksford matasy, deformasiýa aňsat däl, rahat we dem alýan, çyzmak aňsat däl, suw geçirmeýän aýratynlyklar, size ýakyn tejribe berýär ~!
8. Uzak aralyga syýahat etmegiň we maglumat aragatnaşygynyň amatlylygyny ýokarlandyrmak üçin, islendik wagt, islendik ýerde güýç bankyny geýip, USB zarýad kabeli bilen sumkanyň gapdalyna USB bazasy goşup bolýar.
9. pleönekeý we ýeňil syýahat, amatly ammar bölümleri, amatly we çalt daşarky USB zarýad bermek.Kuwwat amatly we işden we gysga syýahatdan çykmak üçin gündelik gatnawy öz içine alyp biler.Adamlaşdyrylan interýer / sumka dizaýny, kompýuterler, planşetler, nauşnikler, kartoçkalar, äýnekler, kanselýariýa, elektrik banklary we ş.m. öz “öýleri” bar, hersiniň öz ýerinde we biri-biri bilen çaknyşmaz we çyzylmaz.
10. Iki taraplaýyn fermuar dizaýny, saklamak we çykarmak üçin amatly ammary 180 ° açyp biler.
11. S görnüşli giňelýän egin gaýyşlar, dekompressiýa we rahatlyk.Demirgazykda ýerleşýär, basyşy ýeňilleşdirýär we götermegi aňsatlaşdyrýar.
12. Galyň göçme dizaýn, topar güýçlendirmek, gaty çydamly we hyzmat möhletini uzaltmak.

Parametr

Gatnaşyk we balak:
önüm materialy: Aramid ýalyn saklaýjy mata
Standartlar: GA10-2014
Çyglylygyň geçirijiligi: ≥5000g / ㎡X24h
Ot almagyň dowamlylygy: ≤2S
Zeper ýeten uzynlyk: ≤10CM
Çyglylyga garşylyk: ≥ 3-nji dereje
Önümiň agramy: ≤3KG
Welkro bilen dik durmak: Geýimleriň berk bolmagy we boýny berk goralmagy üçin dik duran ýakanyň dizaýny velkro bilen möhürlenendir.
Oýlanýan zolak dizaýny: Geýimleriň döşi, bili, bilegi we jalbar aýaklarynyň hemmesi şöhlelendiriji zolaklar bilen enjamlaşdyrylan, aç-açan şöhlelendiriji täsire we ýokary tanalmaga eýe.
Saýlaw kaskasy: Täsirlere garşylyk, ýylylyk izolýasiýasy we ýangyn saklaýjy;Softumşak we dem alýan içki tor;.Eňil gabyk materialy
Ellikler: Aýazly palma, galyň we ýalyn saklaýjy
Saýlaw aýakgaplary: Aýaklaryň dabany üçin süýşmekden we elektrik togundan goramak;Süýşmeýän daban;Kauçuk aýakgap materialy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň