Sahypamyza hoş geldiňiz.

Improkary täsir garşylygy bolan FRP roit wezipe kaskasy

Gysga düşündiriş:

Göçme giňeldilip bilinýän mehaniki bahar taýagy, kiçi göwrümli we ýeňil agramly, götermek aňsat bolan ruçka çelek dizaýnyny kabul edýär.Awtomatiki usulda açylýar, iş wagty azalýar.Tutagyň guýrugy köp funksiýaly gorag üçin döwülen penjire oňurgasy bilen enjamlaşdyrylandyr.Öçürmek, güýçli we çydamly ýokary güýçli garyndy gaty beden.
Tutga rahat we süýşmek aňsat däl deri dokumasyndan ýasalýar.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Jikme-jik düşündiriş

Gozgalaň kaskalary terrorçylyga we bidüzgünçiliklere garşy göreşýän polisiýa işgärleri üçin möhüm gorag enjamlarydyr.Esasy wezipe, kelläni gödek zatlardan ýa-da pyçaklardan, şeýle hem girip bilmeýän kelle şikeslerinden goramakdyr, şonuň üçin gozgalaň tuwulgalary köplenç doly ýüzli kaskalar we täsirli goramak üçin boýn goragçylary bilen enjamlaşdyrylandyr.Mundan başga-da, bidüzgünçiliklere garşy kaskalarda belli bir ýokary güýç, ygtybarlylyk, görüş giňligi, amatly geýinmek we geýmek we çykarmak aňsat bolmaly.Aşakda gozgalaň kaskalary bilen baglanyşykly ýüze çykaryş bilimleri bar.

Gozgalaň kaskasynyň massasy 1,65 kg-dan geçmeli däldir.Gurluşy şulary öz içine alýar: gabyk, bufer gatlagy, pad, maska, geýýän enjam, boýnuň goragçysy we ş.m. gozgalaňa garşy kaskanyň materialy zäherli we adam bedeni üçin zyýansyz bolmaly, asma ter siňdiriji, dem alýan we amatly, örtügiň hili degişli düzgünlere laýyk gelmelidir we daşky görnüşde kemçilik ýok.Mundan başga-da, daşky görnüşiň hilini barlamak alamatlary, nyşanlary, ölçegleri we ş.m. kesgitleýär. Gurluş gabygyň hilini, bufer gatlagynyň hilini, ýassygyň hilini, maskanyň hilini, hilini barlamagy talap edýär. geýýän enjam, boýnuň goragçysynyň hili we ş.m.

Bulaşyklyga garşy kaskalary goramagyň iň möhüm gorag synagy, syzmaga garşy öndürijiligi ölçemek, täsiri goramagyň öndürijiligini ölçemek, täsir güýjüni ölçemek, täsir energiýasynyň siňdirilişini ölçemek, aralaşmagyň garşylygyny ölçemek we ýalyn öçüriji.Howanyň gurşawyna uýgunlaşmagy kesgitlemek, kesgitlemek.Gozgalaň kaskasynyň çaknyşma garşy goraglylygy, 4.9J kinetiki energiýanyň täsirine çydap biljekdigini we 49J energiýasynyň täsirine garşy durmaly energiýa täsirini siňdirmegini talap edýär.88.2J energiýa deşilmegine garşy durmak üçin aralaşma garşylygy.Möhüm täsir güýji, 150m / s ± 10m / s tizlik bilen 1g gurşun okunyň täsirine garşy durmakdyr.Synag geçirilende ünsi jemlemeli esasy meseleler.

Elbetde, gozgalaň tuwulgasy tutuş önüm.Howpsuzlyk faktory, kaskany barlamak boýunça ähli taslama giňişleýin baha bermekdir.Içki ýassygyň hilini mysal hökmünde alýarys.Ushassyk, çaknyşyk energiýasyny siňdirmekde möhüm rol oýnaýar we kelläni aralaşmaýan şikeslerden goramagyň möhüm bölegi bolup durýar.Hakyky synag gözleglerinde has ýokary çeýeligi we ýassygy öndürijiligi bolan materiallaryň gowydygy, ýöne adaty görkezijileriň talaplarynyň ýerine ýetirilmezligi ýa-da ýerine ýetirilmezligi sebäpli tekizlemek aňsatdygy ýüze çykaryldy.Bu, bu ýagdaýy çözmek üçin ýokary hilli ýassyk materiallaryny saýlamagymyzy talap edýär.Mundan başga-da, gozgalaňa garşy kaskalaryň ýassygynyň aýrylyp bilinýän we ýuwulýan bolmagy zerurdyr, bu hem materiallarynyň gaýta-gaýta ýuwulmagyny talap edýär.

Parametr

.Element No. : NCK-gara-B
.Reňk : Gara, kamuflaage, goşun ýaşyl, deňiz gök
.Ölçegi shell Gabygyň içki ölçegleri (LxWxH) 25x21x14cm
.Komponent : kaska gabykdan, halta, gabyk çyzgysy, eňek gaýyş we berkitmelerden durýar
.Material: ýokary intensiwlikli FRP aýna süýümli demir plastmassa
.Agramy : 1.09kg
.Gozgalaň kaskalary üçin GB2811-2007 standartyna laýyk geliň
.Ponksion garşylygy ýerine ýetirijilik güýji: 100 sm beýiklikdäki kaskanyň üstünde mugt ýykylmak synagy, 3 kg agyrlykdaky tegelek polat konus tarapyndan taşlandy, kelläniň galyplary bilen hiç hili baglanyşyk bolmady we bölekler çykmady.
.Bellik: öndürilen senesinden 2 ýyl ulanyş möhleti.Pls agyr täsir, gysmak ýa-da çişmek ýüze çyksa, ulanmagy bes ediň.Adaty aralykdan täsir güýji üçin, diňe şikesiňizi azaldyp biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň