Sahypamyza hoş geldiňiz.

Açyk gönüburçly göçme bukulýan polat stol-oturgyç

Gysga düşündiriş:

Açyk gönüburçly göçme bukulýan polat stol-oturgyç, bukulyp bilinýän dizaýn, birnäçe ýönekeý ädimde bukulmak aňsat, buklandan soň az ýer tutýar, götermek aňsat.Süýşmäge garşy goldaw stol aýaklary, stol aýaklary ýokary hilli sowuk polatdan, aşagy bolsa süýşmäge garşy aýak ýassygy bilen.Açyk piknikler, mangallar, kempirler, bortda öz-özüňi sürmek we meýdan okuwlary üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Jikme-jik düşündiriş

Meýdan bukulýan stol we oturgyçlar dizaýnda ykjam we ussatlykda ajaýyp.Olary tabak, oturgyç, stol hökmünde ulanyp bolýar, göterip, göterip, göterip we ş.m. ulanmak gaty amatly.Eplenenden soň, ýer tygşytlaýar, çeýe, götermek aňsat, ýüklemek, düşürmek, saklamak we daşamak aňsat, şeýle hem açyk balyk tutmak we piknik syýahaty üçin ulanylyp bilner.

Daş görnüşi, meýdan amallarynyň gizlenmegini gowulandyrmak üçin dürli kamuflaage we goşun ýaşyl görnüşine eýe.

Dürli harby enjamlary, gorag eşiklerini, gorag enjamlaryny, gozgalaň kaskalaryny, gozgalaň galkanlaryny we gozgalaň taýaklaryny, şeýle hem açyk enjamlary bukulýan stollary we oturgyçlary, enjam gutularyny, açyk sumkalary we ş.m. öndürýäris we satýarys.Kompaniýa tarapyndan satylan önümleriň tapgyry, okuw enjamlaryndan başlap, gündelik zerurlyklara çenli köp ugurlary öz içine alýar we has jikme-jik, has gowy we has giňişleýin bolmaga çalyşýar.

Elmydama "hil durmuşdyr" hiline gözegçilik düşünjesine eýerýäris, önümiň hilini we müşderiniň göwnünden turmagy birinji ýerde goýýarys, gözleglere ünsi jemleýäris we önümler üçin dürli açyk gurşawyň talaplaryna laýyklykda önümçilik prosesinde yzygiderli gowulaşýarys we täzelenýäris, we dürli halkara Önümleri dizaýn etmek we ösdürmek, kompaniýanyň önümleriniň her jikme-jigi dizaýnerleriň ussat we adamlaşdyrylan dizaýn pikirlerini görkezýär we müşderiler we açyk höwesjeňler üçin amatly saýlawdyr.

Müşderileriň islegleri biziň öňe gitmegimiz üçin hereketlendiriji güýç bolup, her bir müşderä gowy hyzmat etmek biziň maksadymyzdyr.

Parametr

.Haryt belgisi: Daşky göçme bukulýan polat stol-oturgyç

DESK
.Material: polat tabak
.Ölçegi: 2000 * 1000 * 750mm, 1000 * 1000 * 11 sm buklandan soň ululygy
.Agramy: 29kg
.Güýçli we berk, ýokary çydamlylygy, bukulýan we götermek aňsat.
.Windelden we ýagyşdan gorkmaň, dem alarsyňyz we suw ýygnamaz.Çygly bolanda çalt guradýar.
.Stol oturgyç aýaklary güýçli ýük göterijilik ukybyna eýe polat turbadan ýasalýar.

Başlyk
.Açylmadyk ululygy: 480 * 480 * (350 + 480) mm
.Agramy: 4,6 kg
.Material: Oksford mata + polat turba
.Programma: meýdan okuwy, açyk syýahat, açyk balyk tutmak we ş.m.
.Stol alty oturgyç bilen bolup biler
.Stol we oturgyçlar aýratyn gaplanýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň