Sahypamyza hoş geldiňiz.

PE bedenini goramak taktiki ýaraglar ýumşak beden ýaraglary

Gysga düşündiriş:

Performanceokary öndürijilikli PE süýümi bilen berkidilen taktiki sowut ýelek, aýrylyp bilinýän we pyçaga garşy gowy ýerine ýetirilen. Düşegiň täsirini netijeli azaldyň.Çeýe geýinmek, erkin hereket, öwrüm hereketlerinde aç-açan çäklendirmeler ýok.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Jikme-jik düşündiriş

Düşündiriş: PE bedenini goramagyň taktiki ýaraglary
Ölçegi: bir ululygy
Material: 16 gatlak ýokary güýçli PE gorag süýümi + 4 gatlak alýumin plastinka
Agramy: 2.7kg
Gorag materiallarynyň üstki dykyzlygy: <2.8kg / ㎡, bir gatlak dykyzlygy: 184g / ㎡
Gorag materialynyň agramy: 830g / ㎡
Gorag meýdany: 0.3㎡
Aýratynlyklary: ýeňil, rahat we ýumşak
Programma: howpsuzlyk, bidüzgünçiliklere garşy, hakyky CS, açyk we beýleki töwekgelçilik faktorlary bolan beýleki bölümler we şahsyýetler

Parametr

.Taktiki daşaýjy göterijimiz suw geçirmeýän we dem alýan, gurak we rahat, ýeňil we ýumşak, arassalamak aňsat we içerde zat däl.
.Garyndy gorag gatlagy / super suw geçirmeýän öndürijilik / ýokary dykyzlykly daşky gatlak / geýmek aňsat däl / uzak ömür.
.Pyçak garşy gowy öndürijiligi bilen aýrylyp bilinýän ýumşak pyçak garşy liner.Düşegiň täsirini netijeli azaltmak.Pyçaga çydamly sowut ýelekini içerde geýip bolýar, geýmegi has amatly edýär.
.Egninde we bilinde sazlanyp bilinýän “Velcro”, berkligi özüňe görä sazla.
Iki bölekli gurluş, amatly we çalt goýmak we düşürmek.
.Pyçaga çydamly eşikler adam bedenini hanjarlardan we beýleki umumy ýiti gurallardan dürli aralaşmakdan gorap biler we adam bedeniniň gorag böleklerinde pyçak ýaralarynyň howpuny azaldyp biler.
.Customöriteleşdirilip bilner, kesmäge garşy ýa-da deşiklere garşy pe süýümleri biline, boýnuna, taýagyna, egnine we beýleki böleklerine çenli uzaldylyp bilner. Şeýle hem guramaçylykly haltalar has amatly bolmagy üçin matada dizaýn edilip bilner.
.Çeýe geýinmek, erkin hereket, öwrüm hereketlerinde aç-açan çäklendirmeler ýok.
.-20 ℃ - + 55 ℃ temperaturada, pyçaga çydamly öndürijilige täsir etmeýär.
.Jemgyýet howpsuzlygy, ýaragly polisiýa, harby, howpsuzlyk, sürüjiler, aýna gaýtadan işlemek we beýleki hünärmenler üçin amatly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň