Sahypamyza hoş geldiňiz.

ABS bilen garylan nemes gozgalaň kaskasy kompýuter

Gysga düşündiriş:

Nemes gozgalaň kaskasy, iki materialyň ajaýyp aýratynlyklaryny birleşdirip, kompýuterden (polikarbonat) we ABS (poliakrilonitril) garyndysyndan ýasalan termoplastiki materialdan ýasalýar.Agramy ýeňil we gowy täsir garşylygy bar.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Jikme-jik düşündiriş

Nemes kaskasy elmydama häzirki zaman kaska dizaýnynyň başlangyjy hasaplanýar we bu örän amaly.Nemes kaskasynyň nusgawy kaska öwrülendigine göz aýlalyň?

Asyl kaska deriden, kaskanyň ýokarsy bolsa metal dyrnaklar ýa-da taýaklar bilen bezelipdir.Onuň wezipesi esgeriň kellesini goramak däl-de, duşman bilen goşuny tapawutlandyrmak.Wagtyň geçmegi bilen deri kaşaň bir zada öwrüldi we öndürijiler kaska ýasamak üçin metaldan peýdalanmaly boldular, bu bolsa birinji nesil M16 kaskalarynyň döremegine sebäp boldy.

Bu polat kaska kelläniň ýokarsyndaky bezeg tüýdüklerini aýyrýar we gapdalynda iki sany howa çalşygy deşigi goşýar.Agyr bolsa-da, esgeriň eşidilmegine päsgel bermeýär we oklaryň çozuşyna has gowy çydap bilýär.Şonuň üçin bu polat kaskada M17 we M18-den üznüksiz üýtgeşmeler bolup geçdi., M35 kaskasyna çenli, "sebet" şekilli kaska öwrüldi, diňe bir daşky görnüşi has ýeňil we güýçli bolman, eýsem içeri deri-den kemer ýaly toka öwrüldi, kaskany aňsatlyk bilen düşürip bolmaz.

Nemes kaskasynyň praktikasy hakyky ulanylyşynda doly tassyklandy we hakykatdanam nusgawy.

Parametr

.Nokat : ABS bilen garylan nemes gozgalaň tuwulgasy kompýuter
.Reňk : Gara, goşun ýaşyl, özleşdirilen
.Ölçeg : ähliumumy ululyk
.Agramy: 740g
.Material: HK-ni ABS bilen garyşdyrýan materiallar
.Agramy ýeňil we gowy täsir garşylygy bar.
.Asma ulgamy: gozgalaň kaskasynyň içi dört nokatly asma ulgamyny kabul edýär, sazlanyp bilinýän, dizaýnda durnukly we hereket etmek aňsat däl.Dürli kelle görnüşleri üçin amatly eňek çekmek, adatdan daşary ýagdaýlarda eňegiň täsirini haýalladyp biler.
.Päsgelçiliksiz umumy gyrasy dizaýn örtügi, sürtülme peselýän tekiz gyrasy. Kaskanyň gyrasy täsirini ýapmak üçin ýaý bilen bezelendir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň