Sahypamyza hoş geldiňiz.

Owumruk görnüşli eplenýän stol oturgyçlary Göçme bukulýan stol stoly kemping stoly

Gysga düşündiriş:

Owumruk görnüşli eplenýän stol oturgyçlary durnukly we çydamly, buklandan soň az ýer, götermek aňsat.Polat turbadan ýasalan goldaw güýçli ýük göterijilik ukybyna eýedir.Oturgyç aýaklarynyň aşagyndaky rezin ýassyklar.

Açyk kempirde ýa-da meýdan okuwynda ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Jikme-jik düşündiriş

Adamlar durmuşyň ähli ugurlarynda amatlylyga ymtylýarlar we amatly şertlerde dynç alyp bilerler.Teleskopiki bukulýan stollaryň we oturgyçlaryň peýda bolmagy diňe bir amatlylyk getirmän, eýsem ýer tygşytlaýar.Bu hakykatdanam amatly we amaly, köp adam oňa garşy çykyp bolmajak söýgi bar.

Materiallara görä, eplenýän stollary we oturgyçlary zarba galyp görnüşine, alýumin garyndy görnüşine we gaty agaç görnüşine bölmek mümkin.Her görnüşiň öz aýratynlyklary bar.Mysal üçin, gaty agaç teleskopiki bukulýan stollar we oturgyçlar has dokumaly, ýokary hilli we has gymmat, gymmat bahaly teleskopik bukulýan stollar we oturgyçlar beýle bir ýokary bolmasa-da, iň peýdalysydyr.Mysal üçin, syýahat we ýygnanyşyklarda ýa-da açyk ofis işlerinde ulanylyp bilner, sebäbi eplenen eplenýän stollar we oturgyçlar gaty ýeňil we güýçli.Dynç alyş çäreleri üçin gaty amatly.Alýumin garyndy görnüşi agyr zatlary göterip bilýär, deformasiýa etmek aňsat däl we uzak wagtlap dowam edýär.

Açyk bukulýan stollaryň we oturgyçlaryň aýratynlyklary:
1. Pese garşy, güne garşy, poslama garşy, deformasiýa garşy, täze dizaýn, eplemek aňsat, ýeňil agram, ýer götermek we tygşytlamak aňsat we ş.m.
2. qualityokary hilli PE materialyndan ýasalan içi boş galyp emele getiriş prosesi kabul edilýär we polat turba poslamaýan, gün şöhlesinden goraýan, deformasiýanyň öňüni almaýan we ýokary derejeli we owadan görnüşi, güýçli we çydamly pürküji prosesini kabul edýär. we açyk gurşawdaky üýtgeşmelere uýgunlaşyp biler.
3. Eplenenden soň az göwrümi eýeleýär we adaty awtoulagyň sütünine salyp bolýar.Daşarky syýahatyňyz üçin hökmany zat.

Parametr

.Haryt belgisi: eplenen eplenýän stollar we oturgyçlar
.Stoluň ululygy: 122 * 60 * 75 sm, buklandan soň: 60 * 60 * 11 sm
.Stoluň agramy: 10.0kg
.Oturgyç ölçegi: 45 * 40 * 86 sm, buklandan soň: 45 * 89 sm
.Oturgyç agramy: 4,6 kg
.Durnukly we çydamly, buklandan soň az ýer, götermek aňsat.
.Polat turbadan ýasalan goldaw güýçli ýük göterijilik ukybyna eýedir.
.Oturgyç aýaklarynyň aşagyndaky rezin ýassyklar.
.Açyk kempirde ýa-da meýdan okuwynda ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň