Sahypamyza hoş geldiňiz.

Açyk kwadrat göçme bukulýan polat stol-oturgyç

Gysga düşündiriş:

Açyk inedördül göçme bukulýan polat stol stoly 1,2 mm galyňlykda sowuk rulon polatdan, ýokary temperatura elektrostatiki pürküji, ýylylyga çydamly we sowuga çydamly, güýçli boýag plyonkasyndan ýasalýar.Gurmak zerurlygy ýok, çalt bukulmak, götermek aňsat, ýer tygşytlamak.Egilme burçy bilen, howpsuz we haýal bukulmak bilen.3D matadan süýşmeýän dizaýn, meýdan bölümleri tarapyndan açyk ulanmak üçin amatly we suw geçirmeýän, könelmeýän we çydamly artykmaçlyklaryna eýedir.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Jikme-jik düşündiriş

Meýdan iş stoly açyk logistika enjamy.Bu guty, stol, oturgyç we çekişiň utgaşdyrylan dizaýny.Komponentler doly.Iş stoly hökmünde açylyp, gaplama gutusyna çekilip bilner.Guty tablisasyny çalt öwrüp bolýar.Güýz, ýer titremesine garşylyk, suw geçirmeýän, çyglylyga, tozana garşy, ýylylyga çydamly we poslama garşy artykmaçlyklary bar.Dürli çylşyrymly ýerlere uýgunlaşyp biler we islendik wagt we islendik ýerde işläp biler, meýdan operasiýalarynda ofiserleriň we esgerleriň söweş agyrlygyny ep-esli azaldar!

Iş stoly, üstünde elektrostatik boýag bilen ýokary hilli sowuk rulon polatdan ýasaldy.Lighteňil we bukulyp, bilelikde bölünip bilner.Açyk meýdan okuwlary üçin amatly.

Göçme düzediş tablisasyny ulanmak bilen, oturanyňyzda işlemek we ýazga almak mümkin, bu iş rahatlygyny ýokarlandyrýar we netijeliligi köp ýokarlandyrýar.Moreene-de bir bellemeli zat, bukulan düzediş stolunyň hem gural gutusyna öwrülmegi gaty amatly.

Göçme düzediş tablisasy, düzediş tablisasynyň rejesi bilen gural gutusy re modeiminiň arasynda bukulyp “erkin böküp” biler.Dürli funksiýalaryň aýratynlyklaryna eýedir, götermek aňsat, güýçli we durnukly, enjamlary we gurallary ýerleşdirmek, amatsyz maglumatlary ýazmak we ş.m. hiç ýerde kynçylyklary netijeli çözýär we uzak wagtlap durup, oturyp has gowy iş tejribesini gazanmak üçin iş wagty.

Parametr

.Haryt belgisi: Daşky inedördül göçme bukulýan polat stol-oturgyç
.1,2 mm galyňlykda sowuk rulonly polat, ýokary temperaturaly elektrostatik pürküji, ýylylyga çydamly we sowuga çydamly, güýçli boýag plyonkasy.
.Egilme burçy: ygtybarly we haýal bukulmak.
.3D matadan süýşmeýän dizaýn, meýdan bölümleri tarapyndan açyk ulanmak üçin amatly we suw geçirmeýän, könelmeýän we çydamly artykmaçlyklaryna eýedir.
.Gurmak zerurlygy ýok, çalt bukulmak, götermek aňsat, ýer tygşytlamak.
.Stoluň içinde 8 sany düşelgäni ýerleşdirip bolýar we bukulýan tabure velkro lentasy bilen berkidilýär.
.Stol aýaklaryny goldanyňyzdan soň, ýokaryk berkitmeli, soň aýaklar gulplanyp we durnukly bolup biler.
.Stol aýaklarynyň aşagynda süýşmäge garşy aýak padleri bar we stol aýaklarynyň beýikligini sazlap bolýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň