Sahypamyza hoş geldiňiz.

Uzak möhletli saklamak üçin ýokary güýçli rotomolding saklaýjy guty

Gysga düşündiriş:

Güýçli rotomolding enjamlary gutusy, bir gezeklik rotomolding prosesi bilen öndürilen, ýokary belentlikden ýykylmakdan gorkman, import edilýän PE materiallaryndan ýasalýar.Lukmançylyk enjamlarynyň, surat enjamlarynyň, kiçi enjamlaryň, tehniki hyzmat gurallarynyň, gyssagly kömek enjamlarynyň, uly enjamlaryň, harby enjamlaryň we ş.m. dolanyşygy we daşalmagy üçin ulanylýar.;


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Jikme-jik düşündiriş

Aýlanyş gutusynyň esasy bedeni guty örtügi we guty korpusy bilen emele gelýär, bu guty korpusynyň durnuksyzlygyndan we iki nokatly baglanyşyk sebäpli ýüze çykýan suw geçirmezliginden gaça durýar.Şol bir wagtyň özünde, guty korpusynda köp sanly esbaplar bar.Güýç guty korpusyna, pru springina gulpuna, howa geçirmeýän / suw geçirmeýän, rezin halka möhüri we dem alýan klapan urlandan soň, çyglylyga we ýagyşa garşy möhürlenýär;şeýlelik bilen, rotomolding gutusy her dürli enjamlar üçin amatly çyglylyga garşy möhürleýiş ýerine ýetirijiligine eýedir.Gurak, howa geçirmeýän içki gurşawy üpjün ediň.
Processörite proses bilen öndürilen görnüşi gaty, ýokary berkligi, ýokary berkligi, ýük göteriji we könelişme aýratynlyklary bilen gaty.
Rotomolding gutusynyň esasy wezipesi dürli enjamlaryň we materiallaryň mazmunyny, görnüşini we öndürijiligini goramakdyr.Şonuň üçin rotomolding gutusy, rotomolding prosesi arkaly PE in engineeringenerçilik plastmassalaryndan ýasalýar.Çig malyň artykmaçlyklary, aýlaw gutusynyň taýýar önümini suw geçirmeýän we gysyşda ajaýyp öndürijilige öwürýär.
Ulanyjylar öz isleglerine görä ýöriteleşdirilen gubkalary sargyt edip bilerler.Dürli şekilli we spesifikasiýa obýektlerine uýgunlaşmak üçin islendik ululykdaky boşluklary bölüp bolýar.Dürli görnüşdäki ýassyklar gutydaky zatlar bilen gutydaky zatlaryň we gutydaky zatlaryň arasyndaky çaknyşyklardan täsirli bolup biler we gutydaky gurallary gorap biler.Enjamlar iň ýokary ideg hödürleýär.
Goşmaça pad materialy:
Merjen pagta: PE pagta, suw geçirmeýän, çyglylyga garşy, zarba garşy, ses izolýasiýasy, ýylylygy tygşytlamak.
Gubka: Daşarky güýji siňdiriň, näzik, ýumşak we rahat duýuň.
EVA pagta: gowy ýumşaklyk, rezin ýaly çeýeligi.

Parametr

.Haryt belgisi: -okary güýçli rotomolding enjamlar gutusy
.Import edilen PE materialy zäherli, tagamsyz we ajaýyp UV garşylygy saýlanýar.
.Bir wagtyň özünde rotomolding prosesi bilen emele gelýär, güýçli we çydamly, ýykylmakdan we ýykylmakdan gorkmaýar.
.Enjam gutusynyň möhürleýji zolagy güýçli we çydamly, ajaýyp okislenme garşylygy, oňat çeýeligi we gysyş deformasiýasyna garşylygy we ozona we eroziýa garşy durmak ukybyna eýe bolan ýöriteleşdirilen kauçukdan ýasalýar.
.Gutynyň gulplary, tutawaçlary we ilikleri poslamaýan polat bilen poslanmaz ýaly standartdyr.
.Lukmançylyk enjamlarynyň, surat enjamlarynyň, kiçi enjamlaryň, tehniki hyzmat gurallarynyň, gyssagly kömek enjamlarynyň, uly enjamlaryň, harby enjamlaryň we ş.m. dolanyşygy we daşalmagy üçin ulanylýar.;
.Öndürijilik nukdaýnazaryndan, adaty transportyň çäginden ýokary bolup, howa howasynda, deňizde, ýokary we pes temperatura şertlerinde, dürli ýagyş we gar howa we çygly şertlerde işledilip bilner.
.Lighteňil agram, çalt ýerleşdirmek, amatly götermek, güýçli täsir garşylygy, şok siňdirişi, suw geçirmeýän we çyglylyga garşy, ýüzýän ömri halas ediji we ş.m. funksiýalaryna eýedir. Şeýle hem kempir, gezelenç we balyk tutmak ýaly açyk dynç alyş çäreleri üçin amatly. .


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň